Sounds from the Yunnan Countryside Exhibition


Mao Xuhui,《Bai Liming》,The sketch color

Mao Xuhui,《Pu Meifang》,The sketch color

Tang Zhigang《He azhan》Oil on canvas

Hu Xiaogang《Bi Zhuhua》Digital painting

Hu Xiaogang《Pu Jiaze》Digital painting

Luo Jianhua《Che Ge》Oil on canvas

Luo Jianhua《Chen xiniang》Oil on canvas

Ma Jianeng《Ai Bing》Oil on canvas


Song Mingyuan《Da Dao WU》,Charcoal sketch


Wang Chenghui《Wang Liliang》Oil on canvas

Wang Leiming《Chen Xueying》Oil on canvas

Bian Zunying《Li Chujue》Oil on canvas